Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van FoodPartners B.V. kvk nr 30188965, gevestigd en kantoorhoudende te Woerden.

DEFINITIE

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “koper (of opdrachtgever)” verstaan de persoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan, en onder “verkoper (of opdrachtnemer)”, Foodpartners B.V.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand wanneer verkoper binnen acht dagen, nadat verkoper de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht begint.
 2. Alle overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat kredietwaardigheid van koper ten genoege van verkoper blijkt. Verkoper heeft het recht te zijner genoegen van koper zekerheid te verlangen voor de richtige nakoming zijner verplichtingen. Zolang koper niet aan zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, is verkoper gerechtigd de nakoming zijner verplich-tingen op te schorten.
 3. Bij het plaatsen van bestellingen dient de koper de door verkoper gehanteerde minimale bestelhoeveelheden in acht te nemen. Bij afwijkingen hierop zal verkoper de bestellingen aanpassen tot de dichtstbij gelegen hoeveelheid, of veelvoud hiervan

MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

PRIJS

Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

AFLEVERING EN BEZORGING

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige aflevering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
 2. Voor de kosten verbonden aan het transport en aan de bezorging geldt het volgende:
  – binnen Nederland vindt bezorging plaats aan het adres van koper danwel een ander door hem aangegeven adres op kosten van verkoper, tenzij het orderbedrag lager is dan € 200,– ex BTW, in welk geval een bedrag van € 12,50 ex BTW aan administratie- en bezorgingskosten door koper verschuldigd is;
  – buiten Nederland komen de kosten van het vervoer vanaf de Nederlandse grens voor rekening van de buitenlandse koper/ afnemer. De daarnaast mogelijk verschuldigde rechten terzake van invoer en uitvoer en andere daarmede samenhangende kosten zijn eveneens voor rekening van koper.
 3. Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan ge-bruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpak-kingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening ge-bracht.

TRANSPORTRISICO

Alle door koper gekochte zaken komen vanaf het moment van verzending volledig voor rekening en risico van koper, zelfs wanneer de vervoerder voor van verkoper uitgaande zendingen op de vrachtbrief de verklaring vordert dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van de afzender is. Ook indien verkoper de volledige kosten van het transport draagt blijft het risico op de koper rusten voor alle schade tijdens het vervoer aan de zaken ontstaan, brand-, water-, diefstalschade of verduistering daaronder begrepen.

DEELLEVERINGEN

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

AFNAMEVERPLICHTING

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

RECLAMES

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) over-eenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, onder vermelding van het nummer en de datum van de betreffende orderbevestiging/factuur, aan verkoper te melden.
 3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde termijn door de koper hadden kunnen worden geconstateerd, moeten dadelijk na constatering en in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan verkoper worden gemeld.
 4. In geval van niet-naleving van de in lid 2 en 3 neergelegde klachtenregeling vervalt voor de koper ieder recht op reclames.
 5. Na constatering door verkoper dan wel de koper van enig gebrek aan de geleverde producten, is de koper verplicht om het gebruik, de verkoop, de distributie, de bewerking of de verwerking daarvan onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van (verdere) schade.
 6. De koper zal in geen geval enige aanspraak tegen verkoper kunnen doen gelden, indien hij (een gedeelte van) de geleverde producten ofwel heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk door derden heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd, of wanneer de koper enige verplichting tegenover verkoper niet nakomt.

EMBALLAGE

Meermalen bruikbare emballage wordt door verkoper tegelijk met geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht. 

BETALING

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen tien (10) dagen na factuur-datum te geschieden.
 • Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of in-gebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering zijn als volgt:
  over de eerste

  € 2.950,00

  15%

  van de vordering

  over het meerdere tot

  € 5.950,00

  10%

  van de vordering

  over het meerdere tot

  € 14.748,00

  8%

  van de vordering

  over het meerdere tot

  € 58.990,00

  5%

  van de vordering

  over het meerdere boven

  € 58.990,00

  3%

  van de vordering

 • Voormelde tarieven zijn exclusief 5% kantoorkosten en wettelijk geldend BTW tarief., en zullen in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.
 • Ingeval van stornering van een automatische incasso wordt er een bedrag in rekening gebracht van € 3,50 per stornering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplich-tingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten;
  – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
 2. Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
 3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper:
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  – alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  – de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigen-domsvoorbehoud door de verkoper geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
  – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de verkoper ter be-scherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 6. Indien en voor zover de koper de volledige koopprijs van een product nog niet volledig heeft voldaan, zal de koper verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen van (mogelijke) beslagleggingen ten laste van de koper dan wel de (mogelijke) indiening van een faillissementsaanvrage ten aanzien van de koper of een (mogelijk) door de koper in te dienen verzoek tot surséance van betaling.
 7. In geval van beslaglegging ten laste van de koper dan wel surséance van betaling of faillissement van de koper, zal de koper onverwijld de betreffende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator in kennis stellen van het in dit artikel neergelegde eigendomsvoorbehoud van verkoper.

GARANTIE

Op van derden betrokken zaken wordt door verkoper geen verdere garantie gegeven dan verkoper van deze derden als afneemster heeft mogen ontvangen. Op verzoeke bevoegde rechter van de plaats van vestiging wordt koper geïnformeerd aangaande de omvang van de door derden/leveranciers van verkoper per zaak respectievelijk zaken verstrekte garanties.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, in-dien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het faktuurbedrag.

Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van een personeelslid van verkoper, vrijwaart de koper verkoper voor alle vorderingen van derden jegens verkoper verband houdende met de met de koper gesloten overeenkomst en/of de in het kader daarvan door verkoper geleverde producten. 

INSOLVENTIE

Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 2. In geval van enig geschil tussen verkoper en de koper zal dat geschil met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Verkoper behoudt zich echter het recht voor de koper voor de rechter van diens woonplaats te dagen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen, waarvan uitsluitend de Kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.

WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. 

Bent u geïnteresseerd in onze producten of heeft u vragen?